Giới thiệu Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế được thành lập theo quyết định số 93 /QĐ-TCCB (Thái Nguyên, ngày 09/02/2006) của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng về chiến lược, định hướng phát triển, tổ chức triển khai các hoạt động quản lý và NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế của nhà trường.

Đọc thêm...