Giới thiệu chungPhòng Khoa học Công nghệ Hợp tác Quốc tế được thành lập theo quyết định số 93 /QĐ-TCCB (Thái Nguyênn, ngày 09/02/2006) của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Phòng Khoa học Công nghệ hợp tác quốc tế gồm:

-  01 trưởng phòng; 02 phó trưởng phòng; 06 chuyên viên.

1. Chức năng 

Phòng Khoa học Công nghệ Hợp tác quốc ́ có chức năng tham mưu, vấn cho Hiệu trưởng ̀ chiến lược, định hướng phát triển, tổ chức triển khai các hoạt động quản NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc ́ của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý khoa học:

- Quản lý đề tài NCKH các cấp.

- Tổng hợp khối lượng NCKH và thẩm định sáng kiến cải tiến của CBVC và giảng viên.

- ̉ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ, tin học của giảng viên các tài liệu biên dịch từ tiếng nước ngoài.

2.2. Chuyển giao công nghệ:

- Chuyển giao các kết quả NCKH ra thực tiễn.

- ̉ chức giới thiệu các thành tựu kết quả nghiên cứu khoa học mới.

2.3. Hợp tác quốc ́:

- Làm thủ tục cho các đoàn vào,  đoàn ra.

 Quản hành chính các đoàn khách quốc tế trong thời gian lưu lại trường.

- vấn ban đầu cho lưu học sinh.

- Chuẩn bị đề án, văn bản hợp tác với nước ngoài.

- Phối hợp với các đơn vị khác trong việc quản Lưu học sinh.

3. Nhiệm vụ chi tiết

3.1. Quản lý khoa học

1.      Hoàn thiện hệ thống qui định, qui chế nội bộ để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế;

2.      Xây dựng kế hoạch phát triển các hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học của trường;

3.      Tổng hợp khối lượng NCKH và sáng kiến cải tiến của CBVC và giảng viên;

4.      Quản tiến độ thực hiện tổ chức nghiệm thu các dự án khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;

5.      Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo, đề nghị khen thưởng về hoạt động nghiên cứu khoa học theo qui định;

6.      Tổ chức chỉ đạo, quản đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

7.      ̉ chức thẩm định các tài liệu biên dịch từ tiếng nước ngoài dùng làm bài giảng, giáo trình tham khảo cho giảng viên.

8.      Quản nội dung trang thông tin khoa học công nghệ trên website của trường lịch khoa học của cán bộ, giảng viên trong trường;

9.      Số hóa các công bố khoa học trong toàn trường từ trước đến nay.

3.2. Chuyển giao công nghệ

1.    Tổ chức chuyển giao các kết quả NCKH ra thực tiễn;

2.    Đề xuất tham gia các dự án nghiên cứu chuyển giao công nghệ;

3.    ̉ chức giới thiệu các thành tựu kết quả nghiên cứu khoa học mới cho cán bộ, giáo viên của trường;

4.    Tổ chức các hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề;

5.    Phối hợp tham gia tăng cường hợp tác trong NCKH với các đơn vị kháctrong ngoài nước.

3.3. Hợp tác quốc ́

1.    Thực hiện các thủ tục cho các đoàn khách quốc tế đến trường các đoàn của trường đi công tác nước ngoài;

2.    Quản hành chính các đoàn khách quốc tế trong thời gian lưu lại trường.

3.    Phát triển quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiệm vụ đầu mối tiếp nhận các đơn đặt hàng, đấu thầu, nghiên cứu các chương trình, đề tài nghiên cứu dự án khoa học;

4.    Xây dựng các đề án, văn bản chương trình hợp tác, liên kết; tham gia triển khai các dự án hợp tác quốc tế;

5.    vấn ban đầu làm thủ tục tạm trú cho Lưu học sinh; Phối hợp với các đơn vị khác trong việc quản Lưu học sinh;

6.    Đầu mối tiếp xúc với đối tác nước ngoài, chuẩn bị các nội dung văn bản hợp tác; tổ chức các lễ kết văn bản hợp tác của trường với các đối tác; quản tài liệu, văn bản thỏa thuận quốc tế; đưa đón khách quốc ́;

7.    Đầu mối liên hệ, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế;

8.    Giúp đỡ, vấn cán bộ giáo viên công bố khoa học quốc tế;

9.    Dịch các văn bằng, tài liệu do trường ban hành ra tiếng nước ngoài các văn bằng, tài liệu tiếng nước ngoài ra tiếng Việt, phục vụ công tác đối ngoại của cán bộ, giáo viên của nhà trường;

10. Biên tập nội dung website tiếng Anh của trường;

3.4. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do nhà trường phân công.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn